Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση των παιδιών

δυσκολίες στη γραπτή έκφραση

Η γραπτή έκφραση αποτελεί μια γνωστική δραστηριότητα με ιδιαίτερες δυσκολίες για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης. Η δυσκολία στη γραπτή έκφραση θα πρέπει να αποδοθεί στη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί να αποδώσει γραπτά και ταυτόχρονα με τη σωστή ορθογραφία όλες τις σκέψεις του.

Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις γενικές και τις ειδικές. Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με δυσχέρειες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία ή τις μαθηματικές δεξιότητες.