Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις γενικές και τις ειδικές. Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με δυσχέρειες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία ή τις μαθηματικές δεξιότητες.