Οι κοινωνικές ιστορίες (social stories)

Οι κοινωνικές ιστορίες (social stories) για παιδιά με αυτισμό είναι ιστορίες δομημένες με συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο περιγράφονται αντικειμενικά το άτομο, οι ικανότητές του και οι παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το παιδί με αυτισμό κατανοεί τις κοινωνικές συνθήκες σε μια τέτοια κοινωνική ιστορία.

Η πλειονότητα των κοινωνικών ιστοριών γράφονται από καθηγητές και γονείς και ο σκοπός τους είναι να εκτελούν σχετικές πληροφορίες, όπως “πού” και “πότε, “ποιος συμμετέχει”, “τι ακριβώς συμβαίνει” και “γιατί”. Οι κοινωνικές ιστορίες περιγράφουν λεπτομερώς και με σαφήνεια τα κοινωνικά μηνύματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης από την άποψη του παιδιού με αυτισμό και προτείνουν κατάλληλες απαντήσεις με στόχο τη στήριξη του παιδιού για να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Μια κοινωνική ιστορία είναι η απλοποιημένη περιγραφή μιας συγκεκριμένης κατάστασης που βιώνει ή εμπλέκεται το παιδί με αυτισμό, γραμμένης μέσω της οπτικής του παιδιού, που προκύπτει από την εμπειρία του. Θεωρείται ότι μια κοινωνική ιστορία, παρέχει πληροφορίες, κατάλληλη υποστήριξη, καθοδήγηση και ανταμοιβή στο άτομο με αυτισμό και το περιβάλλον του. Πιστεύεται επίσης ότι μέσω των κοινωνικών ιστοριών μπορεί να μειωθούν οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Ο στόχος των κοινωνικών ιστοριών είναι ο μαθητής με αυτισμό να αναπτύξει κατάλληλες συμπεριφορές. Η διδασκαλία της κοινωνικής κατανόησης και η αναζήτηση της περιγραφής κάθε κοινωνικής περίστασης πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να κατευθύνει και να αναγκάσει το άτομο να υιοθετήσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Η δομή και το περιεχόμενο των κοινωνικών ιστοριών είναι εγγενείς στις δεξιότητες των μαθητών με αυτισμό, καθώς είναι σύντομες και περιεκτικές, οπτικές και εικονογραφημένες, ικανές να προσαρμοστούν ειδικά για κάθε παιδί και οποιοδήποτε πλαίσιο. Η υποστήριξη που παρέχεται από τις κοινωνικές ιστορίες σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο γράφονται και τον σκοπό τους σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Γενικά, οι κοινωνικές ιστορίες στοχεύουν στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών οπτικοποιώντας, χωρίς να βασίζονται σε διαπροσωπική επαφή, παρέχουν κίνητρα για να εκφραστεί η επιθυμητή συμπεριφορά, δίνουν πληροφορίες και προσφέρουν θετική ανατροφοδότηση σε μαθητές με αυτισμό.

Ο κύριος σκοπός μιας κοινωνικής ιστορίας είναι η διδασκαλία των κοινωνικών κανόνων. Για αυτόν τον λόγο, ο δημιουργός κάθε κοινωνικής ιστορίας πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και περιγραφές των καταστάσεων που περιγράφονται στην ιστορία. Το δεύτερο στάδιο είναι η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που προέρχονται από την ανάλυση των περιστάσεων που πρέπει να περιγραφούν και το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει θέση η ιστορία.

Είναι σημαντικό για όποιον θέλει να δημιουργήσει μια κοινωνική ιστορία, να γνωρίζει τις περιστάσεις και το γενικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η κατάσταση. Θεωρείται σημαντικό να καθοριστεί ο τόπος, ο χρόνος, οι αιτίες, οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι αντιδράσεις του ατόμου για το οποίο δημιουργείται η ιστορία καθώς και να περιγραφεί η επιθυμητή συμπεριφορά που αναμένεται από το άτομο. Οι κοινωνικές ιστορίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη δομή. Αποτελούνται από δύο έως πέντε περιγραφικές, κατευθυντικές προτάσεις, που χρησιμοποιούν άμεσο, κυριολεκτικό και ακριβές λεξιλόγιο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι κοινωνικές ιστορίες έχουν επικριθεί από την επιστημονική κοινότητα λόγω της βραχυπρόθεσμης διατήρησής των αποτελεσμάτων τους και επειδή η διδακτική συμπεριφορά δεν μπορεί να γενικευτεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε διαφορετικούς χρόνους.

Κάθε κοινωνική ιστορία δημιουργείται αποκλειστικά για έναν συγκεκριμένο μαθητή και περιγράφει μια δύσκολη ή ανήσυχη κατάσταση για το παιδί. Πριν από το σχεδιασμό και τη σύνθεση κάθε ιστορίας, πρέπει να γίνει μια προσεκτική εκτίμηση των περιστάσεων  και των αιτίων που προκαλούν άγχος στο άτομο και να διασφαλιστεί ότι η ιστορία προσαρμόζεται στο γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο του μαθητή. Η ιστορία είναι σημαντικό να παρουσιαστεί στο άτομο στο πρώτο πρόσωπο με τα ρήματα να βρίσκονται στο παρόν ή στο μέλλον.